Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán kúpnej zmluvy, a síce obchodnej spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o., so sídlom Jablonská 7, 907 01 Myjava, IČO: 43 911 919, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31623/R (ďalej ako „spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o.“) v pozícii predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej pri dodávkach vzduchotechnických elementov, či ďalšieho tovaru  zo sortimentu spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. kupujúcemu na základe jeho objednávky.
 1. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá v pozícii predávajúceho dodáva tovar výlučne podnikateľským subjektom titulom uzatvorených obchodnoprávnych záväzkových vzťahov.
 1. Zaslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že je s týmito VOP uzrozumený a že ich v celom rozsahu akceptuje. VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o., ktorí jej pošlú objednávku, resp. uzatvoria s ňou kúpnu zmluvu.
 1. VOP vstupujú do platnosti dňom ich publikácie na internetovej stránke spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek modifikovať.
 1. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou AIR INDUSTRY s.r.o. a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“). Ak by niekedy hypoteticky na strane kupujúceho vystupoval subjekt, ktorý je v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskehy zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) spotrebiteľom, teda ak by sa jednalo o kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou a ktorý by pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonal v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, budú sa riadiť vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 250/2007 Z. z.“) a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 102/2014 Z. z.“).

Základné definície a pojmy

 1. Kupujúci je podnikateľský subjekt (ďalej ako „kupujúci“), ktorý v súlade s týmito VOP doručí akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, osobne, poštou, e-mailom, faxom, prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o.) objednávku tovaru do spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o., resp. ktorý uzatvorí so spoločnosťou AIR INDUSTRY s.r.o. kúpnu zmluvu.
 1. Kupujúci – spotrebiteľ je kupujúci v postavení fyzickej osoby, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej ako „kupujúci – spotrebiteľ“).
 1. Tovarom sa rozumejú vzduchotechnické elementy či ďalší tovar  zo sortimentu spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o., ktorý je predmetom kúpnej zmluvy (ďalej ako „tovar“).
 1. Plnením sa rozumie tovar dodávaný spoločnosťou AIR INDUSTRY s.r.o. v súlade s jej predmetom podnikania (ďalej ako „plnenie“).
 1. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, resp. kupujúceho – spotrebiteľa adresovaný spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o.,  s cieľom obdržať od nej plnenie.
 1. Zmluvou alebo kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou AIR INDUSTRY s.r.o. v pozícii predávajúceho a kupujúcim, resp. kupujúcim – spotrebiteľom ako kupujúcim (ďalej ako „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“).
 1. Internetovou stránkou spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. sa rozumie www.airindustry.sk alebo www.airindustry.cz (ďalej ako „internetová stránka spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o.“).

III. Objednávanie tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Objednávka môže byť spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. zaslaná poštou na adresu sídla spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o., doručená osobne do sídla spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o., podaná telefonicky alebo faxom na telefónne číslo spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o., tak ako je uvedené na internetovej stránke spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o., poslaná e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o., tak ako je uvedená na internetovej stránke spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. alebo vytvorená prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o.
 1. Obsah objednávky musia tvoriť všetky identifikačné údaje objednávateľa (kupujúceho, resp. kupujúceho – spotrebiteľa), potrebné k neskoršiemu vystaveniu daňového dokladu – faktúry. Ďalej v nej musí byť presne špecifikovaný predmet objednávky – typ tovaru a jeho množstvo.
 1. Zaslaním objednávky niektorým zo spôsobov špecifikovaných v ods. 1 tohto článku dáva kupujúci, resp. kupujúci – spotrebiteľ svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia objednávky, a to v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s obchodným vzťahom so spoločnosťou AIR INDUSTRY s.r.o., v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar alebo keď tak kupujúci neurobí včas, tak v čase, keď spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 1. Ak je spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. povinná podľa zmluvy odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.
 1. Ak kúpna zmluva zahŕňa povinnosť spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. odoslať tovar, ale spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. nie je povinná odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Skutočnosť, že spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. nakladá s dokladmi vzťahujúcimi sa na prepravovaný tovar, nemá vplyv na prechod nebezpečenstva škody na tovare.
 1. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.

IV. Kúpna cena tovaru a výhrada vlastníctva

 1. Cena za tovar a jej splatnosť je stanovená v jednotlivých kúpnych zmluvách, potvrdených objednávkach, resp. zálohových faktúrach na základe platných cenníkov v čase uzatvárania zmluvy, či doručenia objednávky spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o., resp. v oprávnených prípadoch na základe individuálnej cenovej kalkulácie.
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v termíne alebo v lehote splatnosti definovanej v kúpnej zmluve.
 1. V prípade bezhotovostného prevodu kúpnej ceny sa za deň zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na účet spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. V prípade, ak sa kúpna cena platí v hotovosti, je kúpna cena zaplatená dňom, keď bola kupúcim zaplatená spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o.
 1. V prípade nezaplatenia celej výšky kúpnej ceny v lehote alebo termíne splatnosti, je spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. oprávnená účtovať od prvého dňa omeškania kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy.
 1. V prípade kupujúceho, ktorý si nesplní svoju povinnosť zaplatiť celú výšku dohodnutej kúpnej ceny v termíne alebo v lehote splatnosti, je spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom doručenia kupujúcemu. Za doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia faxovej správy, alebo elektronickej pošty na zariadení kupujúceho.
 1. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý má voči spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. neuhradený záväzok po lehote splatnosti, alebo taký záväzok mal opakovane  v minulosti, platbu na základe zálohovej faktúry pred dodaním tovaru. Pokiaľ kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. uhradí.
 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza zo spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. na kupujúceho okamihom zaplatenia celkovej kúpnej ceny za tovar. Objednaný a dodaný tovar je do zaplatenia celkovej kúpnej ceny vlastníctvom spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. a tá je oprávnená s ním nakladať akokoľvek podľa svojho uváženia. Úhradou celkovej kúpnej ceny v hotovosti alebo pripísaním celkovej kúpnej ceny na účet spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. prechádza vlastnícke právo k tovaru zo spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. na kupujúceho.
  .
 2. V prípade nezaplatenia celej výšky kúpnej ceny v lehote alebo termíne splatnosti, je spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. oprávnená požadovať zaplatenie celej výšky kúpnej ceny od investora/generálneho dodávateľa stavby alebo demontovať/odviezť dodaný tovar. V takomto prípade je spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. oprávnená požadovať zaplatenie všetkých nákladov vzniknutých pri demontáži, odvoze ako aj vzniknutej finančnej ujmy spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o.. Ak kupujúci zaplatil len časť celkovej kúpnej ceny dodaného tovaru, bude mu vrátených 50% zaplatenej čiastky až po tom, čo kupujúci uhradí všetky náklady vzniknutých pri demontáži, odvoze ako aj vzniknutej finančnej ujmy spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o.

V. Zodpovednosť za vady tovaru a odstúpenie od zmluvy

 1. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. je povinná kupujúcemu dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, resp. objednávka kupujúceho a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve, resp. v objednávke kupujúceho.
 2. Ak zmluva, resp. objednávka kupujúceho neurčuje akosť alebo vyhotovenie tovaru, je spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. povinná kupujúcemu dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, resp. v objednávke kupujúceho alebo ak tento účel nie je v zmluve, alebo v objednávke kupujúceho určený, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa.
 3. Ak spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. poruší povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva, alebo objednávka kupujúceho a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.
 4. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť.
 5. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. nezodpovedá tiež za vady tovaru v nasledovných prípadoch:
  1. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou tovaru pri jeho odovzdaní a ktorú neoznámil spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po odovzdaní tovaru,
  2. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. za vadu tovaru, do konca záručnej doby tovaru,
  3. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou, ktorú spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. nepoužila na plnenie svojho záväzku z kúpnej zmluvy,
  4. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  5. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii vzťahujúcej sa na tovar alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
  7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  8. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením,
  9. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  10. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 1. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho.
 2. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. zodpovedá za vadu, ktorá vznikne po dobe uvedenej v odseku 6 tohto článku iba v prípade, ak je spôsobená porušením jej povinností.
 1. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.
 1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.
 1. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
 1. Ak kupujúci v súlade s týmito VOP a ustanoveniami Obchodného zákonníka uplatní právo vyplývajúce z vadného plnenia, spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. si splní svoju povinnosť uspokojiť právo kupujúceho z vadného plnenia tým, že postúpi reklamačné nároky kupujúceho voči svojmu dodávateľovi.
 1. Pre nároky kupujúceho z vád tovaru platia ustanovenia § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak.
 1. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. a kupujúci sú oprávnení odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v kúpnej zmluve alebo v Obchodnom zákonníku. Kupujúci však nemôže od zmluvy v dôsledku vadného plnenia odstúpiť, ak vady včas neoznámil spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o.
 1. Účinky odstúpenia od zmluvy kupujúcim v dôsledku vadného plnenia nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal.
 1. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v kúpnej zmluve a v Občianskom zákonníku. V prípade, ak bola kúpna zmluva uzatvorená v režime zákona č. 102/2014 Z. z., má kupujúci – spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

VI. Záruka za akosť tovaru

 1. V prípade, ak spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. preberie písomne záväzok (buď na základe zmluvy alebo záručného listu), že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti, preberá tým zodpovednosť za akosť tovaru počas záručnej doby.
 1. Prevzatie záväzku za záruky vyplýva zo zmluvy alebo záručného listu. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru, ak zo zmluvy alebo záručného listu nevyplýva niečo iné. Ak je spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. povinná odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia.
 1. Zodpovednosť spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobila ich spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. alebo osoby, s pomocou ktorých plnila svoj záväzok.
 1. Záručná doba sa vzťahuje výlučne na výrobné vady tovaru alebo iné skryté vady, ktoré neboli spôsobené mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru na iný účel ako je určený, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov. Záručná doba sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol poškodený v dôsledku toho, že nebol skladovaný odporúčaným a vhodným spôsobom v závislosti od povahy predmetného tovaru.

VII. Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za vady tovaru v spotrebiteľských veciach a o práve kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z.

 1. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci – spotrebiteľ, vzťahujú sa na predmetné právne vzťahy ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z. a iných súvisiacich právnych predpisov.
 1. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. si v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. prostredníctvom tohto článku VOP plní voči spotrebiteľom notifikačnú povinnosť, ktorým kupujúcich – spotrebiteľov informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru (ďalej ako „reklamácia„), vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
 2. Reklamačný poriadok, ktorý je obsiahnutý v tomto článku a ktorý je imanentnou súčasťou VOP,  je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. a je tiež umiestnený v prevádzke spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o., v ktorej sa predávajú výrobky kupujúcemu – spotrebiteľovi (v tlačenej forme dostupný spotrebiteľovi) na predajnom pulte alebo pri pokladni.
 1. Tento článok upravuje práva kupujúceho – spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z.
 2. Ustanovenia tohto článku sa aplikujú výlučne v prípade, ak je zmluvnou stranou kúpnej zmluvy kupujúci – spotrebiteľ.
 1. Podmienky záruky vyznačené spoločnosťou AIR INDUSTRY s.r.o. v záručnom liste majú prednosť pred ustanoveniami tohto článku.
 1. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim – spotrebiteľom. Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady tovaru pri prevzatí kupujúcim – spotrebiteľom (záručná doba) je 24 mesiacov.
 1. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci – spotrebiteľ pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci – spotrebiteľ neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci – spotrebiteľ nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.
 1. Pri použitých veciach spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 1. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim – spotrebiteľom. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci – spotrebiteľ po skončení opravy povinný tovar prevziať, sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.
 1. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. v doklade potvrdzujúcom prevzatie tovaru nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby.
 1. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie tovaru a táto končí neskôr ako lehota vyznačená spoločnosťou AIR INDUSTRY s.r.o. v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby spoločnosťou AIR INDUSTRY s.r.o. Spoločnosťou AIR INDUSTRY s.r.o. vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná doba.
 1. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré po jeho prevzatí boli spôsobené:
 2. prirodzeným opotrebením tovaru,
 3. nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou alebo údržbou v rozpore s návodom na obsluhu),
 4. mechanickým poškodením tovaru, vrátane náhodného poškodenia tovaru, napríklad pádom, cudzím predmetom a pod.,
 5. neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja,
 6. prevádzkovaním tovaru mimo špecifikácií daných výrobcom,
 7. prírodnými živlami,
 8. prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a nevhodnou obsluhou.
 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci – spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 1. Kupujúci – spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti tovaru, ak tým spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 1. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu – spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu – spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci – spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci – spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 1. Ak má kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom – spotrebiteľovi, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 1. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. poučuje kupujúceho – spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a z § 623 Občianskeho zákonníka, vrátane súvisiacich relevantných ustanovení v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z., najmä o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. jednak bezprostrednou notifikáciou uvedených ustanovení kupujúcemu – spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy, jednak tiež spôsobom, že umiestnila tieto VOP na internetovej stránke spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. a kupujúci – spotrebiteľ mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky, ako aj ich uložením v prevádzke spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o., kde do nich môže kupujúci – spotrebiteľ kedykoľvek počas otváracej doby nahliadnuť.
 1. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci – spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. tak, že doručí tovar do prevádzkarne spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. a doručí spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. aj prejav vôle kupujúceho – spotrebiteľa uplatniť si svoje právo vyplývajúce z vadného plnenia (ďalej ako „Oznámenie o uplatnení reklamácie“). Kupujúci – spotrebiteľ je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne špecifikovať druh a rozsah vady tovaru; kupujúci – spotrebiteľ zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z § 622 a § 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.
 1. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky: a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o., b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho – spotrebiteľa spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o., c) doručenie záručného listu (ak bol vydaný) a d) doručenie dokladu o zaplatení kúpnej ceny.
 1. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci – spotrebiteľ je okrem splnenia podmienok podľa ods. 21 tohto článku, s výnimkou písm.b), povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru spoločnosťou AIR INDUSTRY s.r.o. alebo treťou osobou určenou spoločnosťou AIR INDUSTRY s.r.o. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. alebo ktorý je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety tohto odseku.
 1. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. vydá kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej spoločnosťou AIR INDUSTRY s.r.o., napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinná presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí kupujúceho – spotrebiteľa v zmysle ods. 19 tohto článku. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu – spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci – spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 1. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. Na základe rozhodnutia kupujúceho – spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 1. Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. od kupujúceho – spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 1. Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. ju zamietla, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci – spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci – spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci – spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. je povinná kupujúcemu – spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 1. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie a doručiť ho kupujúcemu – spotrebiteľovi.
 1. Kupujúci – spotrebiteľ nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol spoločnosťou AIR INDUSTRY s.r.o. v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 1. V prípade, ak kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zaniká kúpna zmluva podľa § 48 Občianskeho zákonníka s účinkami ex tunc. V tomto prípade sú zmluvné strany povinné si vrátiť zmluvné plnenia, a to najmä kupujúci – spotrebiteľ je povinný vrátiť zakúpený tovar v stave v akom ho kúpil a spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. je povinná vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu, a to v lehote do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. je zároveň po obdržaní tovaru povinná tento prezrieť, pričom je oprávnená v prípade vrátenia tovaru so zníženou hodnotou započítať si voči svojej povinnosti vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi kúpnu cenu, svoju pohľadávku pozostávajúcu z nákladov spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. na opravu tovaru a jeho uvedenia do pôvodného stavu.
 1. Pokiaľ kupujúcemu – spotrebiteľovi vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar od spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. alebo ho spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. k tomu vyzve, je kupujúci – spotrebiteľ povinný bez zbytočného odkladu tento tovar od spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. na príslušnom predajnom, servisnom mieste alebo na inom mieste, ako toto vyplýva z ustanovení tohto článku alebo príslušných platných právnych predpisov alebo z výzvy spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o., prevziať.
 1. Pokiaľ kupujúci – spotrebiteľ neprevezme v súlade s ustanovením ods. 30 tohto článku reklamovaný tovar ani do 30 dní odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovaný tovar vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. na prevzatie tohto tovaru, je spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. oprávnená účtovať poplatok za uskladnenie (§ 656 ods. 1 Občianskeho zákonníka) vo výške 3,- € (cena s DPH) za deň.
 1. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ neprevezme reklamovaný tovar v lehote 6 mesiacov odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovaný tovar vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. na prevzatie tohto tovaru, má spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. právo tovar predať (§ 656 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutého tovaru, vyplatí spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. kupujúcemu – spotrebiteľovi výťažok z predaja tovaru po odpočítaní nákladov za uskladnenie a ostatných pohľadávok voči kupujúcemu – spotrebiteľovi.
 1. Ak sa na kúpnu zmluvu vzťahuje režim zákona č. 102/2014 Z. z. a ak spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. včas a riadne poskytla kupujúcemu – spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. nesplnila informačnú povinnosť o práve kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona 102/2014 Z. z. Ak spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. poskytla kupujúcemu – spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t. j. odo dňa prevzatia tovaru, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. dodatočne splnila informačnú povinnosť. Ak spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. neposkytla kupujúcemu – spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. odo dňa prevzatia tovaru.
 1. Kupujúci – spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v obchodnom registri, e-mailom na adrese info@airindustry.sk, alebo info@airindustry.cz alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho – spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Kupujúci – spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2, ktorý mu odovzdala spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. a ktorý spolu s poučením o uplatnení práva kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu VOP.
 1. Vo veciach právneho vzťahu medzi spoločnosťou AIR INDUSTRY s.r.o. a kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú v tomto článku výslovne upravené, sa uplatnia príslušné na vec sa vzťahujúce ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 102/2014 Z.z. a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

VIII.  Selekcia rozhodného práva

 1. Právne vzťahy medzi spoločnosťou AIR INDUSTRY s.r.o. a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej Republiky.
 1. Pokiaľ právny vzťah medzi spoločnosťou AIR INDUSTRY s.r.o. a kupujúcim obsahuje medzinárodný prvok, vtedy platí, že uvedený právny vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik týchto VOP alebo zmluvy, či sporov z dodávok tovaru, budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike, príslušné podľa ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov podľa práva Slovenskej republiky.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP, s výnimkou čl. VII., sa týkajú iba právnych vzťahov súvisiacich s nákupom tovaru spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o., ktorý je určený výhradne pre podnikateľské subjekty.
 1. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou AIR INDUSTRY s.r.o. a kupujúcim môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP, poprípade použitie VOP ako takých, vylúčené.
 1. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu) na poskytnutú e-mailovú adresu, považuje sa táto správa (e-mail) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou.
 1. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. a kupujúci zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.
 1. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle a prevádzkarni spoločnosti AIR INDUSTRY s.r.o. Spoločnosť AIR INDUSTRY s.r.o. si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese AIR INDUSTRY s.r.o., so sídlom Jablonská 7, 907 01 Myjava, info@airindustry.sk, info@airindustry.cz. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
Vzorovy formular ke stazeni